User login

per capita

Ryan Jasper's picture
Ryan Jasper

What is bank deposit per capita in the Philippines?

Mon, 07/25/2011 - 13:28

What is the total value of bank deposits?
Magkano ang kabuuang deposito sa lahat ng bangko sa Pilipinas?