Ano ang tayutay?

Ryan Jasper's picture
Ryan Jasper

Ano ang tayutay?

Fri, 07/22/2011 - 13:32
Your rating: None Average: 3.3 (11 votes)
Rod's picture
Rod

Ang tayutay o figure of

Fri, 07/22/2011 - 13:33

Ang tayutay o figure of speech sa wikang English ay salita o grupo ng mga salita na ginagamit upang makapagpahayag ng damdamin o upang makalikha ng mas malalim na kahulugan. Ito ay matalinghaga at ginagamit bilang simbolo ng isang ideya o nararamdaman.

May iba't ibang uri ng tayutay.  Ang ilan sa mga uri ng tayutay ay ang mga sumusunod.

Pag-uulit o alliteration sa wikang English ay pag-uulit ng naunang tunog na katinig.

Pagtutulad o simile ay pagtutulad ng isang bagay sa isa pang bagay gamit ang salitang tulad ng, parang, kawangis ng, kasing at iba pa.

Pagwawangis o metaphor sa English ay pagkukumpara ng dalawang magkaibang bagay na may isang bagay na pinagkatulad.

Pagsasatao o personification sa English ay pagbibigay ng katangian o damdaming pantao sa mga bagay na walang buhay.

Apostrope o ay panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.

Pagmamalabis o hyperbole ay paggamit ng palabis na pahayag ng isang bagay.

Paghihimig o onomatopoeia sa English ay paggamit ng mga salita na mula sa tunog ng mga bagay-bagay.

Pag-uyam o sarcasm ay paggamit ng paguyam upang magpahiwatig ng damdamin.

Paglilipat-wika o transferred epithet sa English ay pagbibigay-katauhan sa mga bagay gamit ang pang-uri o pandiwa na para sa tao.

Pagtanggi o litotes sa English ay paggamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Sa katotohanan, ito ay nagsasaad ng kabaligtaran ng ibig sabihin.

Badyang pangpalubagloob o euphemism sa English ay pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim o bulgar.

Kabalintunaan o irony sa English ay paggamit ng salita na ang ibig sabihin ay ang kabaligtaran nito.

Metonymy ay pagpapalit ng salita para sa isang pangngalang naglalarawan sa mismong salita.

Metalepsis ay dinobleng metonymy kung saan ang epekto ay ipinapakita ng mga dahilan.

Paglalaro ng mga salita o pun ay paggamit ng salita na iba't-iba ang kahulugan.

Pagsusukdol o anti-climax sa English ay ginagamit upang magpakilala ng isang panauhin.

Paradox ay paggamit ng salita na nagkokontradik sa nais ilahad na punto o konsepto.

Oxymoron ay pagsasama ang mga magkakasalungat na salita.

Balintuna ay isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.

Pagpapalit-tawag o metonymy sa English ay pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay.

Pagpapalit-saklaw o synecdoche sa English ay pagtukoy mula sa malawak ng bagay hanggang sa maliit nito.