Please translate this in tagalog: goddam

Anonymous's picture
Anonymous

Please translate this in tagalog: goddam

Fri, 07/22/2011 - 15:46
No votes yet